Ochrana osobných údajov
 Informačná povinnosť AIR HOTEL s.r.o.

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR

 

Prevádzkovateľ :

AIR HOTEL, s.r.o.

adresa : Nám. Mieru č. 256/10, Holíč 908 51 , IČO :  47935243

konateľ  : Radoslav Masaryk

tel. : +421 917 88 70 70

e-mail: info@airhotel.sk

www : https://airhotel.sk

 

AIR HOTEL s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel, alebo použije našu internetovú stránku. Hotel zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosť AIR HOTEL s.r.o. v zmysle zákona č. Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  a súvisiacich zákonov upravujúcich činnosti spoločnosti  pri evidencii pobytu. 

Spoločnosť AIR HOTEL s.r.o. spracúva Vaše osobné údaje podľa zásad  ochrany osobných údajov a v  súlade s technickými a organizačnými opatreniami.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou AIR HOTEL s.r.o. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s technickými a organizačnými opatreniami spoločnosti  AIR HOTEL s.r.o.

Komu budú Vaše údaje poskytnuté ?

Údaje podľa § 13 Zákona 18/2018 Z. z. sú poskytované podľa osobitného zákona týmto subjektom s ktorými spoločnosť AIR HOTEL s.r.o. poskytuje osobné údaje o ubytovaných osobách  :

1. Zamestnancom spoločnosti AIR HOTEL s.r.o. vykonávajúcim spracovateľské činnosti   podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. , ktorý realizujú Vašu rezerváciu,

2. Správca Informačnej siete: Bronislav Polák

3. Poskytovateľ Internetu /provider/ : EHS s.r.o. Skalica

4. Na úseku hlásenia záznamov podľa Knihy ubytovaných : Mesto Holíč

5. BOZP: Profis s.r.o. Holíč

6. Na úseku personalistiky  mzdy, daní, účtovníctva: Lenka Sopúšková

7. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa

8. Finančná správa SR (Daňový úrad), Štatistický úrad

9. Poskytovateľ webových stránok a rezervačného formuláru

 

Oprávnené orgány podľa Zák. č. 18/2018 Z. z. : vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány vykonávajúce kompetencie a právomoci štátnych orgánov podľa osobitných zákonov.

Ako dlho osobné údaje naša spoločnosť údaje   spracúva : 5 rokov vo všeobecnosti, inak podľa lehôt určených konkrétnym zákonom  pre konkrétny účel  a činnosť.  Vaše osobné údaje budú zálohované v informačných systémoch používaných spoločnosťou AIR HOTEL s.r.o.

V prípade zániku dôvodu zálohovania Vašich údajov pre poskytnutých, ale spracovaných pre konkrétny účel budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. 

Prečo zhromažďujeme informácie?

Informácie sú zhromažďované za účelom zjednodušenia procesu rezervácie medzi zákazníkom a poskytovateľom ubytovacích služieb, za účelom ponuky ďalších služieb tam, kde dávate súhlas k takýmto ponukám ako aj za účelom zlepšenia tohto procesu do budúcna.

Za akým účelom zhromažďujeme informácie?

v  Priebeh alebo podpora činnosti rezervačného procesu,

v  Proces dobrovoľnej registrácie zákazníka k odberu newsletteru

v  Štatistické používanie systému k jeho možnému zlepšeniu

 

Pri ubytovaných osobách, ktoré poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní sa jedná konkrétne o § 24 Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  a súvisiacich zákonov ( napr. § 113 Zák. č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občiansky zákonník a iné) upravujúcich činnosti spoločnosti  pri evidencii pobytu v rozsahu údajov  o mene a priezvisku ubytovaného, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania. Spoločnosť AIR HOTEL s.r.o. je povinná tieto údaje viesť a odovzdať Mestu Holíč, ako správcovi dane, štátnym orgánom ( napr. cudzinecká polícia, polícia, prokuratúra, súd)  ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Zhromaždené informácie nie sú nijak inak využité a nikdy nie sú posunuté tretím stranám bez predošlého súhlasu.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na spoločnosti AIR HOTEL s.r.o. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

PODMIENKY COOKIES

Čo sú Cookies?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.

Kvôli čomu používame súbory Cookies?

Kvôli správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces rezervácie s čo najmenšími ťažkosťami. pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie.

Aké súbory cookie používame?

Súbory cookie používané na našich stránkach môžeme z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. "session cookie", ktoré sú dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len dokým ho nezatvoríte, a dlhodobé tzv. "persistent cookie", ktoré zostávajú na Vašom zariadení uložené oveľa dlhšie alebo dokým ich ručne neodstránite ( doba uloženia súborov cookie na Vašom zariadení závisí na nastaveniach cookie a nastaveniach Vášho prehliadača).

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plní, ich môžeme rozdeliť na:

konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov

remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a k ich správnemu zacieleniu analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú

esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napríklad priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. "cookie tretích strán"). Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

Nami používané Cookies nám umožňujú vylepšiť naše webové stránky.

Ak nechcete prijímať cookies, môžete upraviť nastavenie Vášho prehliadača.

Funkcia nápovede priamo vo vašom prehliadači vysvetľuje ako zmeníte toto nastavenie. Môžete tiež navštíviť web www.aboutcookies.org, ktorý obsahuje komplexné informácie o tom, ako spravovať súbory cookies v širokej škále prehliadačov.

Prosíme, berte na vedomie, že vďaka blokovaniu cookies nemusíte byť schopní naplno využívať všetky funkcie týchto webových stránok, najmä používanie rezervačného systému k dokončeniu rezervácie.


 

 

Informačná povinnosť ku kamerovým záznamom

 

Podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR (ďalej len „nariadenia“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Prevádzkovateľ :

AIR HOTEL, s.r.o.

adresa : Nám. Mieru č. 256/10, Holíč 908 51 , IČO :  47935243

konateľ  : Radoslav Masaryk

tel. : +421 917 88 70 70

e-mail: info@airhotel.sk

www : https://airhotel.sk

 

AIR HOTEL s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel, alebo použije našu internetovú stránku. Hotel zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Účel : ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality

Právny základ :

spracovanie údajov je vykonávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zák. č. 18/2018 Z. z. Oprávneným záujmom je ochrana života, zdravia a majetku osôb a prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, kontrola práce zamestnancov podľa § 13 ods. 4 Zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. V súlade so zásadou proporcionality  prevádzkovateľ vyhodnotil, že ochrana majetku prevádzkovateľa, zamestnancov, ochrana majetku ubytovaných osôb s cieľom zamedziť krádežiam vecí využívaných prevádzkovateľom, alebo vecí v majetku osôb, ktoré sa pohybujú v priestoroch prevádzkovateľa a ochrany života a zdravia týchto osôb je účelné podľa Zák. č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vykonávať monitorovanie priestorov prevádzky hotela. Tento záujem prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ konkrétne spracováva audio/video záznam fyzickej podoby a prejavov dotknutej osoby (zamestnanca, osoby, ktorý prichádza do priestorov recepcie, ktorá sa pohybuje po všeobecne prístupných miestach patriacich spoločnosti AIR HOTEL s.r.o.). Kamerový systém sa nachádza v interiéri budovy, ako jej exteriéri. Prevádzkovateľ dodržiava technické a organizačné opatrenia na zamedzenie prístupu neoprávnených osôb k výstupu kamerového záznamu. Doba uloženia záznamu je max. 30 dní od jeho vyhotovenia.  Doba uloženia je nevyhnutá v prípade zistenia protispoločenskej činnosti, ktorá je hlásená na políciu a záznam je poskytovaný ako dôkaz o protispoločenskej činnosti. Prístup ku kamerovému záznamu má len osoba poverená prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ prijal za účelom prevádzky kamerového systému technické a organizačné opatrenia k jeho používaniu.

 

Príjemca informácií z kamerového systému :

Orgány činné v trestnom konaní a súdy, zamestnanci vykonávajúci spracovateľské činnosti

 

Doba uloženia : max. 30 dní v závislosti na technickom nastavení automatického ukladania

 

Aké máte práva?

Právo na prístup - máte právo na k Vašim osobným údajom ako údajom dotknutej osoby

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).